Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 07.IV.1985r.

Bandera - Tygodnik Marynarki Wojennej - 07.IV.1985r.

Z myślą o ciągłym doskonaleniu i intensyfikowaniu pracy ideowo-wychowawczej oraz aktywizowaniu ,działalności młodzieżowej w kołach ZSMP naszego rodzaju sił zbrojnych prowadzone jest młodzieżowe współzawodnictwo. W 1983 r. największą ilość punktów zgromadziło koło ZSMP działu elektromechanicznego
ORP "Warszawa", dzięki czemu wyróżnione zostało mianem - "Najlepsze Koło ZSMP Marynarki Wojennej" Sukcesem tym potwierdzono zaangażowanie, które od kilku lat nieustannie było widoczne we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez ten zgrany kolektyw.

Sukces na miarę jubileuszu

Gdy na początku kadencji zarząd tego koła w składzie: mat Robert Żak, mat Józef Brońka i st. mar. Stanisław Rutkowski precyzował ambitny prograrm działania. zdawano sobie sprawę z niełatwych zadań stojących przed kolektywem. Był to przecież rok szczególny, rok jubileuszu 40-lecia Ludowego Wojska. Polskiego, realizacji Młodzieżowej Sztafety 40-lecia LWP, a przede wszystkim wielu poważnych przedsięwzięć szkoleniowych, jak: ćwiczenie kompleksowe pod kryptonimem "Reda-83", sojusznicze ćwiczenia "Sojuz-83", strzelania artyleryjskie i rakietowe oraz szkolenie w zespole okrętów sojuszniczych. Pomyślna ich realizacja to już połowa sukcesu.
      Zdawał sobie z tego sprawę przewodniczący zarządu mat Robert Żak, który swoją społeczną funkcję traktował poważnie i pełnił ją wyjątkowo ofiarnie. Jego przedsiębiorczość i energia zachwycały ludzi. więc pozyskiwał ich dla sprawy koła.

     Działał kolektywnie, korzystał z doświadczeń przełożonych, aktywistów partii i członków ZSMP. Należy tu podkreślić, że od początku kadencji zarząd koła ZSMP ściśle współpracował z organizacją partyjną Wspierali go m.in. st. mar. Marek Jasiński i st. mar. Andrzej Wolski. Dużo pomocy udzielała kadra działu z kmdr ppor. Marianem Wróblewskim i kpt. mar. Mieczysławem Kobylarzem na czele. Ponadto znaczną pomocą służył aktywowi i członkom koła opiekun okrętowej organizacji młodzieżowej por. mar. Ryszard Sawicki. Bez dobrej rady i pomocy tych ludzi trudno by było mówić o dzisiejszych sukcesach. Wymieniając zasłużonych dla koła nie sposób .pominąć tu przewodniczącego zarządu okrętowego ZSMP, którego doświadczenie i zaangażowanie były wykorzystywane przy ,organizacji różnych imprez.
      Najwięcej punktów koło otrzymało za przejawiane inicjatywy społeczne, wysoki poziom dyscypliny, przodownictwo i współzawodnictwo, działalność kulturalno-oświatową. sportową i turystyczno - rekreacyjną.

      Potwierdzeniem tego jest fakt, że żaden z członków ZSMP nie miał przewinienia dyscyplinarnego, także wyniki przodownictwa i współzawodnictwa są godne naśladowania. Ponad. 90 procent marynarzy nosi odznaki "Wzorowy Marynarz", a wszyscy ci, którzy nie posiadali klasy specjalisty wojskowego zdobyli ją. Niektórzy marynarze mają nawet podwójne specjalności. Przyczyniło się to znacznie do podwyższenia gotowości bojowej ich okrętu.
      Doskonałym rozwiązaniem w podnoszeniu wiedzy specjalistycznej było m.in. przydzielanie młodym marynarzom, przychodzącym do działu, tzw. kuratorów wywodzących się spośród starszych służbą kolegów. Ich działalność miała też pozytywny wpływ na pozyskiwanie nowych członków ZSMP. Mówiąc o przodownictwie i współzawodnictwie należy wspomnieć, że co czwarty marynarz wchodził w skład Drużyn Służby Socjalistycznej.

Realizując podjęte zobowiązania dla uczczenia jubileuszu ,40-lecia LWP koło wykonało prace wartości półtora miliona złotych.
Na kwotę tę złożyły się prace przy remoncie sal lekcyjnych w dwóch szkołach podstawowych i przedszkolu, przy kopaniu rowów pod kable w Energobloku, a także wykonali różne prace na rzecz spółdzielni mieszkaniowej oraz w pobliskim gospodarstwie rolnym przy sortowaniu ziemniaków zbiorze kapusty. Ponadto wiele godzin przepracowali na rzecz okrętu przy remontach oraz przy budowie parkingu dla samochodów osobowych. na nabrzeżu, przy którym cumuje ich jednostka.
      Aktywna postawa członków koła ZSMP przyczyniła się do uzyskania osiągnięć szkoleniowo - wychowawczych i wysokiego stanu dyscypliny. Dział elektromechaniczny jest najlepszym na okręcie.
      Zebrania koła ZSMP miały charakter wychowawczy, w centrum uwagi stały sprawy ideologiczne. Często organizowano zebrania otwarte, na których omawiano wszystkie sprawy związane z działaniem koła, a także z życiem załogi. Mówiono o szkoleniu, dyscyplinie, stosunkach międzyludzkich etc. Znaczną uwagę poświęcono sprawom ideologicznym organizując gawędy, odczyty, spotkania, konkursy. Rozwijano współpracę z cywilnymi organizacjami młodzieżowymi. Szczególne zasługi w tym zakresie ma st. mar. Andrzej Piasecki - członek WKI ZHP, prowadzący drużynę harcerską w jednej z miejscowych szkół podstawowych.

      Odrębny rozdział działalności organizacji: młodzieżowej zajmowały sprawy sportu i, wypoczynku. Na tym polu ZSMP ma osiągnięcia godne uwagi. Zbiorowe wyjścia do kina i teatru na stałe weszły do programu działania koła. Oczywiście są one przeplatane imprezami. sportowymi i turystycznymi. Do atrakcji należą- wycieczki rowerowe po okolicy i. biwaki sobotnio-niedzielne. Dobrze organizowano rozrywki sportowe. Blisko 50 procent marynarzy działu zdobyło Wojskowe Odznaki Sprawności Fizycznej. Członek zarządu koła - mat J. Brońka podczs Spartakiady 40-lecia LWP, której gospodarzem była Marynarka Wojenna, zdobył tytuł mistrza Wojska Polskiego. Wielu marynarzy z działu, członków ZSMP, wchodzi w skład reprezentacji okrętowej w piłce sitkowej i ręcznej, która to godnie rezprezentuje całą załogę niszczyciela "Warszawa". Ponadto, w trosce o kulturalne spędzenie czasu wolnego z inicjatywy zarządu koła, w klubie marynarskim zorganizowano kurs tańca, na który uczęszcza wielu marynarzy. Większość członków okrętowego zespołu muzycznego "Kabestan" wywodzi się spośród członków ZSMP.

      Nie sposób pominąć działalności koła na rzecz umacniania braterstwa broni z marynarzami sojuszniczych flot: FB ZSRR i LM NRD. Do tradycji należy obejmowanie patronatu nad okrętami przebywającymi z różnych okazji w naszym kraju, organizowanie spotkań, wspólnych imprez sportowych i kulturalno - oświatowych. Wymiana doświadczeń prowadzona podczas spotkań dobrze służy doskonaleniu pracy młodzieżowej, rozwojowi współzawodnictwa i podnoszeniu gotowości bojowej.

      Nowy zarząd koła w skład, którego wchodzą: mat Robert Żak, st. mar. Dariusz Adamczyk oraz przewodniczący- st. mar. Czesław Zega, stoi przed trudnym zadaniem utrzymania tej wysokiej pozycji. Z tego zgranego kolektywu odeszło do rezerwy wielu doświadczonych marynarzy, a ich miejsca zajęli młodzi bez klas i odznak "Wzorowy Marynarz". Trzeba będzie z nimi pracować od podstaw. Dobrze, że nadal członkiem .zarządu jest mat R. Żak, znający się na młodzieżowej pracy. Dzięki niemu koło kontynuuje różne sprawdzone inicjatywy poprzedniego zarządu. które zyskały sobie uznanie całego kolektywu. Podobnie jak poprzedni zarząd również obecny wytyczył sobie bardzo ambitny program. Do jego realizacji potrzebne będzie dobre i przemyślane działanie; już dziś widać pierwsze efekty. Także zobowiązania dla godnego uczczenia 40-lecia Polski Ludowej są na miarę jubileuszu.

bosm. sztab. Marian KLUCZYŃSKI

NA ZDJĘCIACH:

1 - Aktywiści ZSMP działu elektromechanicznego ORP "Warszawa".
2 - Aktyw młodzieżowy koła ZSMP, które wyróżnione zostało mianem "Najlepsze Koło ZSMP Marynarki Wojennej" - wśród jednostek pływających.